Termes d’imatge

El centre podrà publicar imatges a on apareguis individualment o en grup, ja sigui en comptes de correu electrònic, web, així com en xarxes socials.

El dret a la imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a l’auto imatge i regulació (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques relatives al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Aquest consentiment només s’aplicarà com a alumne. Això és: si, a més de ser estudiant, ets usuari de teràpies del centre, aquest consentiment no s’aplicaria en el moment de ser atès com a usuari d’aquestes teràpies.